Fy Mywyd a Stwff. Croeso.

Saturday, March 04, 2006

Ein diwrnod cenedlaethol

Fe ddechraeodd Mawrth y cyntaf gyda fi'n rhruthro'n wyllt lawr i stiwdio Soundworks, sydd uwchben y City Bar yn y bae. Roeddwn i wedi fy mwcio i leisio trels ar gyfer cyfres newydd o raglenni dogfen ar gyfer S4C o'r enw 'Wynebau Newydd'. Nice work, os ti'n gallu'i gael e. Mae'n edrych yn gyfres rili diddorol; pobol o Gymru yn gwneud pethe tra ddiddorol mewn cyd destun rhyngwladol. Roedd gofyn i mi laesio'r trels (oedd yn odli), yn fy nyll 'unigryw' o rapio a la Ty Gwydr. Gobeithio nad y'n nhw'n swno'n rhy cheesy a gormod fel gwerthu allan. Fe nes i fy ngore i'w cael nhw'n iawn, so cawn weld, eh?

Es i lan i'r dre amser cinio ac roedd awyrgylch reit 'festive' yno gyda cor meibion yn canu'n un o'r arceds a cenhinau pedr ymhobman. Yn y bandstand ger y Virgin Megastore roedd grwp gwerin Gymreig yn whare ac roedd hyd yn oed 'modernist' gadarn fel minnau yn teimlo'n hapus ac yn falch o fod yn Gymro. Hyfryd.

Tra roeddwn i'n edrych ar siaced rhy ddrud yn Howells, fe ffoniodd fy hen ffrind Katell Keineg, y gantores. Roedd hi yn y dre tan y bore ac yn rhydd heno, felly oeddwn i'n ffansio diod wedyn. Wel wrth gwrs. Doeddwn i ddim wedi gweld Katell ers tua deng mlynedd neu mwy, er bod ei mham wedi mynychu angladd fy nhad llynedd. Roeddem ni'n arfer bod yn ffrindiau reit agos. Y peth oedd, roeddwn i wedi gaddo bod ar banel 'Can i Gymru', ond falle gallwn ni gwrdd wedyn. O beth o'n i'n cofio, dyliwn i fod nol yng Nghaerdydd erbyn 9:30, felly fe benderfynnon ni gwrdd yn Buffalo Bar.

A bant a fi i bigo lan Guto er mwyn gyrru i Aberafan ar gyfer CIG, lle ffeindiais i allan bod y cystadlu'n cario mlaen tan 10:00, a bod dim siawns o fod nol yng Nghaerdydd tan 10:45. Pwp! O wel. Roedd yn braf iawn gweld lot o hen wynebau oedd ar y panel gyda ni; Gari Melville, Dan Bach, Huw Poo i enwi ond tri! Rhaid cyfadde mod i braidd yn starstruck i weld bod Arfon Wyn a Tecwyn Ifan ar y panel hefyd. Dynion clen iawn.

Ar ol hongio rownd mewn stafell mawr hyll am awr a hanner gyda dim byd ond tegell a tin o instant coffee i'n diddannu, dyma cwpwl o ganiau o lager a plat o bastis cerneweg yn cyrraedd. Jiw,mae bod yn byndit gyfryngol yng Nghymru'n gallu bod yn brofiad mor foethus weithiau.

Wedyn, am 8:20, ddwy awr neu mwy ar ol i ni gyrraedd, dyma rhyw p.a. yn cyrraedd, ein tywys ni mewn i'r stiwdio foethus dros dro a'n briffio ar syt i ddefnyddio yr offer pleidleisio. Unwaith roedd y pleidleisio drosodd, dyma fi'n heglu hi i'r car gyda Guto a nol a ni i'r brifddinas.

Cysylltodd Lugg i ddweud bod ef a Katell wedi mynd lawr at y City Bar, ond erbyn i mi gyrraedd, roedd hi'n last orders, felly nol i'r dre am beint neu ddau yn Callahans. Dwi wrth fy modd gweld hen ffrindiau. A doedd e ddim yn teimlo fel petawn i ddim wedi gweld Katell am ddegawd neu mwy. Roedd y sgwrs mor llyfn a'r Guinness yn fy ngwydr, wrth i ni drafod prysau tai yn Nulun, casgliad celf Iggy Pop ac albwm newydd Euros Childs.

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Saturday, February 25, 2006

Dyddiadur Dyn Sal

Nes i benderfynnu peidio a postio dim byd arall tra o'n i'n sal oherwydd na gyd o'n i'n gwneud oedd cwyno am fod yn sal. Diflas iawn. Y peth yw, dim ond nawr dwi di gwella. Ac i fod yn onest, mewn retro spect, roedd fy salwch yn anhygoel o ddiddorol. Cymerwch yr anhap gyda'r asgwrn bysgodyn fel enhraifft: dyna lle roeddwn i, fy annwyd bron ar ben yn penderfynnu cael swper iachus o mecryll a llysiau. Iym iym! Dwi wrth fy modd gyda mecryll ac yn hoff iawn o'u stwffio nhw'n llawn o bupyr, wynwns a pherlysiau, eu lapio mewn ffoil a'u sticio nhw yn y ffwrn am ryw 20 munud. Swper hawdd a blasus. Y peth oedd, ryw hanner awr wedi imi'i fwyta, a minai wrthi'n cyfieithu un o hits mwya'r 70au hwyr i'r Gymraeg, dyma fy mol yn dechrau brifo. Diffyg traul, meddyliais tra'n ceisio meddwl am ffordd gweddus o weud "Meditate in my direction, Feel your way"...

Erbyn 10:30pm roedd y diffyg traul wedi mynd yn annioddefol ac erbyn hyn roedd e fel petai rhywyn wedi sticio cleddyf i fewn i'm mrest ac wedi snapio fe off. Aaaaw! Ar ol noson warthus o ddiffyg cwsg, dyma fi'n perswadio'r wraig i yrru fi i'r ysbyty, lle ges i stwr am beidio fynd yno'n syth ar ol i'r poenau ddechrau. Yna ges i electrodes wedi'u sticio i'm mrest a'm testio am gur calon. Yn ffodus, ro'n i'n oce, ond wedi i mi weld doctor dyma fe'n penderfynnu mod i wedi llyncu un o esgyrn fy swper blasus a bod hwnw wedi crafu lawr tu fewn i fy oesoffogys. Swno'n boenus? Wel ma fe! Ac ni symudodd y boen am tri neu bedwar diwrnod. Yr unig beth o'n i'n gallu cymrud oedd paracetamol, ibuproffen a diwrnod off gwaith. Dwi'n meddwl, o hyn ymlaen dwi am gymryd fy Omega 6 mewn tabled...

Monday, February 06, 2006

Sal, sal, sal!

Dwi ar fy ail annwyd eleni ac mae fy ail cold sore infestation mewn chwech wythnos yn dal yn amlwg ar fy ngheg. Be ffwc sy'n digwydd i nghorff? Yn ddiweddar dwi di gwneud ymdrech masif i fyw yn iachach - ffrwythau, pethe gwyrdd ffres, dim ffags, dim cwrw, mynd i'r gym a cheisio cysgu weithiau. A syt mae nghorff yn fy ngwobrwyo? Hmm.

So ffar dwi di gorfod canslo un cyfarfod busnes, un set dj (parti penblwydd Pictiwrs yn y Pyb neithiwr - sori) a diwrnod o waith mewn swyddfa. A dwi BYTH yn canslo pethe. Wel, heblaw am y gig Ty Gwydr na llynedd. Ond fel arfer dwi BYTH yn canslo pethe. Allai ddim canslo fory hefyd, er ei fod e'n teimlo'n tempting iawn i wneud; dwi di bod yn gwneud gweithdai drama mewn ysgol yn Abertawe ddwywaith yr wythnos. Dwi'n rili mwynhau'r job, ac mae'r plant yn hyfryd, ond erbyn tri o'r gloch dwi'n hollol knackered. Ac wedyn, nos fory, mae gen i fy ngrwp yn y Sherman. Plis Duw, gai golli'r salwch ma yn fy nghwsg heno? Wnai ddechre mynd i'r capel to, onest.

Monday, January 30, 2006

Y Bloke Tew Na o Ty Gwydr


Wedi bod ar 'health kick' ers ddechre'r mis. Yn Efrog Newydd roeddem ni'n teimlo'i bod hi'n ddyletswydd arnom ni i brofi cymaint o fwydydd lleol ag oedd yn bosib; felly fe redon ni rownd Manhattan tra'n stwffio pastrami on rye, sleisiau o pizza, buffalo wings, clam chowder, pretzels, cwn poeth, home fries, bagels, burgers a pork chops yn ein pennau bach llwglyd, wedyn golchi'r cyfan lawr 'da galwyni o root beer, coke, budweiser a cosmapolitans. Yr unig reswn na chafon ni fwyd Tseiniaidd mewn blychau cardfwrdd oedd oherwydd bod y brechdannau 'Elvis' (peanut butter, bacwn a maple syrup mewn bara gwyn wedi tostio...Mmmm!) gafon ni i frecwast, yn gwrthod mynd i lawr mewn digon o amser...

Ac wedyn roedd hi'n ddolig. Erbyn i mi sefyll ar y sgels ar gyfer y ddefod arswydus blynyddol roeddwn i'n disgwyl y gwaethaf. Roeddwn i mhell dros ston yn drymach nag unhryw beth yn fy hunllefau mwyaf eliffantaidd. O na! O ganlyniad, mae Sue wedi'n rhoi ni ar ddeiat. Dim bara gwyn, dim caws, dim pethe melys, dim sglodion, creision na stwnsh; mwy o ffrwythau, llysiau gwyrdd, uwd, cnau a dwr. A dim cwrw! Ydw i wedi priodi Gillian Mckeith ar ddamwain? O wel. I fod yn onest, dwi'n teiomlo'n gret. Llai bloated a heb cael hangover ers Ionawr y 1af. A dwi di colli tua hanner ston yn barod. Hwre! Os yw hwn yn cario mlaen, erbyn nadolig nesaf, mi fyddai nol i fy usual svelte 25 year old physique. Watch this space...

Rhagor o Efrog Newydd:
Saturday, January 28, 2006

Yn Y Cyfamser...

Heb flogio am ages. Basically, es i a Sue i Efrog newydd, lle ges i gwpwl o beints da Stapes, Ffion Dafis a bunch o ferched sy'n byw yng Nghaerdydd. Netho ni rywfaint o siopa dolig a ges i cold sore. Wedyn, aethon ni draw i dy Huw, fy mrawd, ar gyfer Dolig gyda teulu Sue a Anne (cariad Huw). Noswon fy mhemblwydd (41 - syt ddigwyddodd hyny?) aeth criw o ni draw at Journeys a mlaen i Soda Bar. Roedd gan bawb ffwc o ben tost yn y bore. Nos galan nes i djeio yn Clwb gyda Ian Witchell a Michael hoyw ac roedd yr ystafell yn llawn o lesbiaid yn pogoio i'n recordiau hyfryd. Aeth Sue lan i'r Clytha gyda'i ffrindiau. Dwi ddim yn ei beio!

Dwi wedi bod yn osgoi bwyd a diod cadarn yn ystod mis Ionawr oherwydd fy mod i'n 41 ac yn dew.

Llunie Random o Efrog Newydd:

Wednesday, December 07, 2005

Penwythnos Showbiz Arall

Ar ol aros mewn fel meudwy bach anghymdeithasol ers y penwythnos, dyma fi'n mentro mas i weld Phillip Glass ar nos iau yn perfformio Powaqasti yng nghanolfan y mileniwm. Roedd e'n wych, wrth gwrs felly wedyn dyma fi, Lugg, Linda yn popio draw i far gore Caerdydd (City Bar, heb os) am swifft lemoned. Yn anffodus roedd parti dolig rhyw gwmni graffeg yna, so roedd rhaid i ni minglo ac yfed y complimentary gwin a muncho ar y canapes. Oh wel, o leiaf roedd consuriwr yna. A dwi wrth fy modd gyda consurwyr. Yn enwedig consurwyr sy'n gwneud triciau 'close up' gyda cardiau. Dwi methu resisto nhw. Yn anffodus, dwi methu resistio gwin complimentary chwaith. Wps! Bennes i lan da'r bar manager a'r barman yn yn fflat yn yfed rhagor o'r hen chateau comlimentary tan ffyc knows when. O wel, o leiaf roedd e'n hwyl.

A dyna be meddylies i'n y bore wrth rhuthro draw i Canolfan y Gate yn y Rhath ar gyfer rihyrsal y bore wedyn. Dwi'n chwarae ysbryd gydag un coes yn y gyfres comedi "High Hopes" i'r BBC. Yn y stori dwi'n dod yn ol i ymweld a fy ngwraig, 'mam', sy'n cael ei chwarae gan Margaret John. Dwi di nabod Margaret ers dros ugain mlynedd pan oeddwn ni yn 'District Nurse' gyda'n gilydd. Yna hefyd roedd Bob Blythe, Hugh Thomas a Di Botcher. Yn anffodus, nid oedd y cyfarwyddwr, Gareth Gwenlan yna. Roedd ei gar wedi torri lawr yn Henffordd. Aethon ni drwy'r olygfa hebddo fe, ges i sgwrs da'r merched gwisgoedd a cholur ac adre a fi. Wedyn fe giciodd yr hangover mewn. Gorffwys am weddill y dydd, felly, cyn mynd nol i ganolfan y Mileniwm ar gyfer rhagor o Phillip Glass. Gwych eto. Wedyn Djeio gyda criw Coo Coo yn Journeys. A meddwi...

Saturday, November 26, 2005

Rocio'r Kasbah

Hwre, mae Txoko nol! Da ni di bod wrthi am bron i bum mlynedd, ond yn ddiweddar, mae ein club swper wedi bod yn cwrdd llai a llai. Sy'n bit of a bummer really, ond dyna fe, da ni gyd yn ddynion proffesiynol prysur, prysur ac mae trefni gwledd i dwsin unwaith y mis yn gallu bod yn waith caled.

Eniwe, dyma Lugg yn ffonio ddydd Llun yn dweud bod e'n mynd i wedd droi ei dy lawr yn Grangetown mewn i Souk Morrocaidd ar nos Wener a bod yn rhaid i mi fod na. Nice one. Edrychais ymlaen yn eiddgar.

Cyrhaeddais am wyth gyda'r bag o lo loedd Lugg di gofyn amdanno (peidiwch a gofyn) a botel o win coch. Yna'n barod roedd Aelwyn yn dewis albym gan 3 Mustaphas 3 i whare a Siencs a Lugg wrthi'n brysur yn y gegin. Roedd clustogau wedi'u gwasgaru hyd y stafell fyw a hybli-bybli anferth yn y canol. Marciau llawn i Lugg felly am ei synwyr theatraidd.

Cyrhaeddodd Mike a Richard Powell, Tim a'i met Mike, Dave Evans a Daf yn y man ac fe ddaethpwyd a bob math o snaciau bach Morocaidd allan. Yn eu plith roedd cnau a hadau wedi'u rhostio, bricyll wedi'u sychu ac orenau mewn sinamon. Perffaith i'n cael ni'n barod am y tagine o gig ddafad a cous cous gyda mintys. Wedyn, fe ddaeth dets wedi'u stwffio da almonds, mintys a mefys allan (hyfryd) ac un o hufenau ia enwog Siencs. Dwi ddim yn cofio cweit beth oedd ynddo fe ond, waw, terfyn perffaith i bryd (ac achlysur) ardderchog.

Ar ol bwyta nes i guro Mike P a Lugg ar y bwrdd backgammon, cyn mynd adre'n fodlon iawn. Roll on y Txoko nesaf.